Saltar

卡维迪支柱系统型号

型号 SC 10 SC 15 SC 750 SC 1000 SC 1000 Eu SC 1000 filtron SC 2000
材料 矿物填充聚烯烃 矿物填充聚烯烃聚合物
颜色 黑色
上支柱 100x100 mm 150x150 mm Ø 90m/M Ø 140m/M Ø 140m/M 200x200 mm Ø 140m/M
内支柱 100x100 mm 150x150 mm Ø 150m/M Ø 150m/M Ø 160m/M Ø 200m/M Ø 160m/M
螺旋纹种类 梯形螺旋纹
螺纹间距 6 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
螺丝直径 42 mm 61 mm 61 mm 61 mm 61 mm
最低高度 10 mm 15 mm 50 mm 65 mm 65 mm 65 mm 130 mm
最大高度 10 mm 15 mm 310 mm 670 mm 670 mm 670 mm 610 mm
可调整范围 无法调整 9 8 8 8 8 8
板间排水缝 4 毫米
可承载重量 15000 kg 4600 kg 750 kg 1000 kg 1000 kg 1000 kg 2000 kg
温度 -25 ºC a 110 ºC
高度补损率 no no 0% a 2% 0% a 2% 0% a 1,5% 0% a 1,5% 0% a 2%

 完全免费 // 在不到48小时 // 请求报价